dr Marek Rasała

E-mail: mrasala@amu.edu.pl
Telefon: 0048-61-829 6059
Numer pokoju: 262

Stanowisko: adiunkt

Specjalność:

 • Hydrogeochemia
 • Wody mineralne, termalne i lecznicze
 • Wiertnictwo hydrogeologiczne i studnie
 • Hydrogeologia kopalniana
 • Górnictwo i wiertnictwo
 • Ujęcia wód podziemnych

m_rasala

Zainteresowania naukowe:

 • hydrodynamika i hydrogeochemia rejonów wysadów solnych
 • górnictwo złóż soli
 • wody lecznicze i termalne
 • ochrona środowiska geologicznego
 • ośrodki szczelinowo-krasowe

 

Streszczenia

2018

 • Górka T., Rasała M., 2018 – Well Integrity Evaluation in the In-Situ Leach and Storage Boreholes in Salt Deposits Using Geophysical Methods. Mat. PSGS: 23-14
 • Rasała M., 2018 – Możliwości gospodarczego wykorzystania wychłodzonych solanek geotermalnych na terenie Kujaw. Technika Poszukiwań Geologicznych Geotermia, Zrównoważony Rozwój nr 1/2018: 211-213
 • Górka T., Rasała M., 2018 – Ocena stanu technicznego otworów geotermalnych przy wykorzystaniu geofizycznych technik defektoskopii elektromagnetycznej EMDS. Technika Poszukiwań Geologicznych Geotermia, Zrównoważony Rozwój nr 2/2018: 245-247

2004

 • Rasała M., 2004 – Hydrogeological consequences of the 1977 salt mine catastrophe at Wapno, Wielkopolska district, Central Poland. Mat. konf. GeoLeipzig 2004: Geowissenschaften sichern Zukunft: 316.
 • Wilkosz P., Rasała M., Ratajczak R., 2004 – Late Vistulian and Holocene activity of salt domes in Poland. Mat. k GeoLeipzig 2004: Geowissenschaften sichern Zukunft: 334.

2003

 • Liszkowski J., Rasała M., 2003 – Bemerkungen zur langzeitlichen Stabilitätsberechnung für die unterirdische Endlagerung radioaktiver Abfälle in Salzstöcken. 70. Tagung Arbeitsgemeinschaft Norddeutscher Geologen, Neubrandenburg: 50-51
 • Liszkowski J., Rasała M., Wilkosz P., 2003 – Die Bedeutung geodätischer Messung für die Langzeitsicherheitsbewertung von Salzstöcken als Endlagerungsstandorte radioaktiver Abfälle. 12. Jahrestagung der Gesellschaft für Geowissenschaften, Husum: 92-95.


Artykuły

2021

 • Kiełczawa B., Ciężkowski W., Wąsik M., Rasała M., 2021 – Hydrochemical characteristics of thermal water reservoir In Lądek-Zdrój in light of research into the borehole LZT-1 – the deepest borehole in Sudetes (SW Poland). Energies 14(4) 1009. https://doi.org/10.3390/en14041009

2018

 • Rasała M., 2018 – Possibilities for the industrial use of cooled geothermal brines by borehole salt mines in the Polish Lowlands. Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management, 34.1: 25-40. DOI 10.24425/118642

2017

 • Rasała M., Jażdzewska J., 2017 – The effects of ascent recharge on deep exploitable aquifers on the North European Plain (a case study of the Rogoźno salt anticline, Poland). Geological Quarterly, 61(4): 962–972. DOI:10.7306/gq.1387
 • Rasała M., Tunak-Grzybowska A., Pajewski K., 2017 – Uruchomienie ujęcia zwykłych wód podziemnych – prawo, teoria i praktyka. Przegląd Geologiczny, 65(11/1): 1155-1158
 • Rasała M., 2017 – Uwagi do wybranych przepisów prawnych związanych z wykonaniem ujęcia wód podziemnych. Przegląd Geologiczny, 65(11/2): 1363-1366.

2015

 • Rasała M., Lewandowski Ł., 2015 – Związki hydrauliczne jezior z wodami podziemnymi na przykładzie Rynny Byszewskiej. [W:] Varia. Prace z zakresu geografii i geologii. Vol. 2, Kowalewski G., Rasała M. (red.). Wydawnictwo Naukowe Bogucki, Poznań: 107-120, ISBN 9788379860869
 • Kowalewski G., Rasała M. (red.), 2015 – Varia. Prace z zakresu geografii i geologii. Vol. 2, Wydawnictwo Naukowe Bogucki, Poznań: 1-136, ISBN 9788379860869

2014

 • Rasała M., 2014 – Hydrogeologiczne skutki katastrofy Kopalni Soli w Wapnie i ich znaczenie dla bezpieczeństwa powierzchni terenu. Mat. XIX Międzyn. Symp. Solne „Quo Vadis Sal”. Wągrowiec: 26-33
 • Rasała M., 2014 – Możliwości wykorzystania kopalń soli przy pozyskiwaniu energii geotermalnej. Mat. XIX Międzyn. Symp. Solne „Quo Vadis Sal”. Wągrowiec: 38-45

2011

 • Rasała M., Krawiec A., 2011 – Zmiany chemizmu i geneza wód leczniczych Kamienia Pomorskiego w świetle wieloletniej eksploatacji. Biul. PIG 445: 561-571

2009

 • Górski J., Rasała M., 2009 – Warunki hydrogeologiczne w rejonie wysadów solnych i ich znaczenie dla bezpieczeństwa gospodarczego wykorzystania struktur solnych. Biuletyn PIG 436: 121-128

2008

 • Górski J., Rasała M., 2008 – Hydrogeologia wybranych wysadów solnych regionu kujawskiego – aspekty poznawcze i utylitarne. GEOLOGOS 13 (2008), Monographiae 5. UAM. Poznań, Bogucki Wyd. Nauk, s. 152, ISBN 978-83-60247-50-1

2006

 • Rasała M., 2006 – Problemy modelowania matematycznego przepływu wód podziemnych w rejonie wysadów solnych na przykładzie struktury Wapna.. Geologos nr 10(2006): 215-225

2005

 • Rasała M., 2005 – Własności hydrauliczne masywu czapy gipsowej wysadu solnego Wapna. Mat. XII Symp. Współczesne Problemy Hydrogeologii, Toruń: 589-595
 • Górski J., Rasała M., 2005 – Problemy badań hydrogeologicznych wysadów solnych. Mat. II Konf. Hydrogeologia obszarów zurbanizowanych i uprzemysłowionych, Sosnowiec, T.2: 57-63.

2004

 • Rasała M., 2004 – Budowa geologiczna i kenozoiczna ewolucja wysadu solnego Damasławka. Stresz. Ref. PTG O. Poznań, T. XIII: 57-72.

2003

 • Marciniak M., Górski J., Rasała M., 2003 – Badanie współczynnika filtracji ośrodków szczelinowych o podwójnej przepuszczaności hydraulicznej w rejonie wysadu w Wapnie. Mat. XI Symp. Współczesne Problemy Hydrogeologii, Jastrzębia Góra-Gdańsk, cz. 1.: 395-402
 • Górski J., Rasała M., 2003 – Hałda odpadów solnych w Wapnie – oddziaływanie na środowisko i koncepcja rekultywacji. Mat. XI Symp. Współczesne Problemy Hydrogeologii Jastrzębia Góra-Gdańsk, cz. 2.: 367-375

2000

 • Rasała M., 2000 – Budowa geologiczna wysadu solnego Damasławka. Mat. LXXI Zjazd PTG Poznań: 194-198