Prof. zw. dr hab. Jan Przybyłek

E-mail: janex@amu.edu.pl
Telefon: 0048-61-829 6053
Numer pokoju: 261B

profesor zwyczajny, emerytowany samodzielny pracownik nauki

Specjalność:

 • Gospodarowanie zasobami wód podziemnych w rejonie wodnym
 • Zasoby wód podziemnych
 • Ujęcia wód podziemnych

Przybylek

 

Zainteresowania naukowe:

 • Metodyka badań hydrogeologicznych „in situ” (próbne pompowania, monitoring stanów i temperatury wód podziemnych w dolinach rzecznych)
 • Modelowanie matematyczne procesów hydrogeologicznych
 • Wpływ eksploatacji dużych ujęć wody na środowisko przyrodnicze
 • Odwodnienia odkrywek górniczych i ich skutki środowiskowe
 • Hydrogeologia Sahary i procesy jej pustynnienia

 

Artykuły

2022

2021

 • Matusiak M., Dragon K., Górski J., Kruć-Fijałkowska R., Przybyłek J., 2021 – Surface water and groundwater interaction at long-term exploited riverbank filtration site based on groundwater flow modelling (Mosina-Krajkowo, Poland). Journal of Hydrology: Regional Studies, 37, 100882.
 • Przybyłek J., 2021 – Stan i możliwości odbudowy stosunków wodnych na Pojezierzu Gnieźnieńskim po zakończeniu odkrywkowej eksploatacji węgla brunatnego. W: Wybrane zagadnienia hydrogeologiczne oraz różne aspekty związane z eksploatacją wód podziemnych / Krogulec Ewa (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 11-25, ISBN 978-83-8220-655-5. DOI:10.18778/8220-655-5.02

2020

2019

 • Krawiec A., Przybyłek J., Szczepański A., Sadurski A., Woźnicka M., 2019: Wnioski z obrad i dyskusji XIX Sympozjum „Współczesne problemy hydrogeologii” – Toruń, 9–12 września 2019 r. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego 476: 5–7, DOI: 10.7306/bpig.41
 • Przybyłek J., 2019: Przegląd osiągnięć metodycznych i aktualnych zadań oraz problemów hydrogeologii stosowanej w dokumentowaniu i ochronie zasobów i ujęć wód podziemnych w Polsce. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego 476: 95–104, DOI: 10.7306/bpig.41

2018

 • Graf R., Przybyłek J., 2018:  Application of the WetSpass simulation model for determining conditions governing the recharge of shallow groundwater in the Poznań Upland, Poland. Geologos 24, 3 (2018): 189–205, DOI: 10.2478/logos-2018-0020
 • Przybyłek J., Chomicki I., Łyczkowska G., 2018: „Zagrożenia i ochrona ujęć wód ujęć infiltracyjnych oraz zasobów wód podziemnych w poznańskim obszarze metropolitalnym w aspekcie planowania przestrzennego”. [W:] Bezpieczeństwo zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenach objętych antropopresją – 2018, Malina G. (red). Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych w Częstochowie:53-60. ISBN 978-83-904408-1-1
 • Kruć, R., Górski, J., Przybyłek, J., 2018 – Warunki zasilania studni bariery infiltracyjnej na ujęciu Mosina-Krajkowo w świetle danych hydrochemicznych. [W:] Bezpieczeństwo zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenach objętych antropopresją – 2018, Malina G. (red). Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych w Częstochowie: 67-73. ISBN 978-83-904408-1-1
 • Przybyłek J.: 2018 Aktualne problemy odwadniania złóż węgla brunatnego w Wielkopolsce. Górnictwo Odkrywkowe 2/2018: 5-14

2017

 • Przybyłek J., Dąbrowski S., 2017 – Planowana kopalnia odkrywkowa na złożu węgla brunatnego Oczkowice zagrożeniem dla gospodarki wodnej i środowiska południowo-zachodniej Wielkopolski. Przegląd Geologiczny, 65: 1000–1008.
 • Przybyłek J., Dragon K., Kaczmarek P.M.J. 2017 – Hydrogeological investigations of river bed clogging at a river bank filtration site along the River Warta, Poland. Geologos 23, 3: 199-212.
 • Przybyłek J., Kasztelan D., 2017 – Badania zmienności i zależności temperatury wód podziemnych od wód rzecznych na ujęciach infiltracyjnych. Przegląd Geologiczny, 65: 1356–1362.
 • Matusiak M., Przybyłek J., 2017 – Wykorzystanie niestacjonarnego modelu przepływu do oceny rzeczywistej wielkości eksploatacji wód podziemnych z piętra jurajsko-kredowego na obszarze intensywnych nawodnień rolniczych w rejonie Kalisza. Przegląd Geologiczny, 65: 1218–1224.

2016

 • Przybyłek J., Górski J., 2016 – Złoże węgla brunatnego Oczkowice – głos za właściwym rozpoznaniem hydrogeologicznym. Przegląd Geologiczny, 64 (3): 183-191.
 • Przybyłek J., Chomicki I., 2016 – Wpływ ekstremalnych zjawisk hydrometeorologicznych na warunki eksploatacji studni promienistej w Krajkowie (Poznański System Wodociągowy). [W:] Aktualne rozwiązania ujmowania i eksploatacji wód podziemnych, red. G. Malina, ISBN 978-83-936522-9-7, PZiTS Częstochowa: 21-32.
 • Przybyłek J., 2016 – Prognozy i identyfikacja wpływu zbiornika Jeziorsko na wody podziemne w  świetle jego długoletniej eksploatacji. Gospodarka Wodna, 9 (813): 314-323.
 • Przybyłek J., Hermanowski P., 2016 – Metodyczne i interpretacyjne wady modeli numerycznych – czyli nie taki model dobry jak go malują. [W:] Praktyczne metody modelowania przepływu wód podziemnych, red. S. Witczak, A. Żurek; ISBN 978-83-88927-36-6, 7 MPWP, Kraków: 263-270.

2015

 • Przybyłek J., 2015 – Węgiel brunatny – bogactwo czy przekleństwo południowo-zachodniej Wielkopolski. Przegląd Wielkopolski 3 (109), ISSN 0860-7540: 35-49.
 • Przybyłek J., 2015 – Druga batalia wokół węgla brunatnego. Merkuriusz Polska 75, ISSN 1896 1878: 4-6.

2014

 • Graf R., Przybyłek J., 2014 – Estimation of shallow groundwater recharge using a GIS-based distributed water balance model. Quaestiones Geographicae 33(3): 27-37.
 • Kasztelan D., Dragon K., Przybyłek J., 2014 – Badania modelowe przepływu wód podziemnych w strefie oddziaływania systemów melioracyjnych (ujęcie Tursko k. Pleszewa). Modelowanie Matematyczne w Hydrogeologii (Krawiec A., Jamorska I – Red.), Toruń: 119-126.
 • Przybyłek J., Górski J., 2014 – Zanieczyszczenia spowodowane działalnością przemysłu ziemniaczanego i prognozy remediacji środowiska hydrogeologicznego w rejonie ujęcia wody Dębina, Częstochowa, 29-30.05.2014.

2013

 • Przybyłek J., Dąbrowski S., 2013 – Doliny rzeczne i pradoliny jako odrębne systemy wodonośne w badaniach i dokumentowaniu hydrogeologicznym. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego 456: 471 – 478.
 • Przybyłek J., Liszkowska E., Kasztelan D., Przybyłek M., 2013 – Koncepcja interaktywnej bazy polskich publikacji hydrogeologicznych – zakres projektu oraz perspektywy rozwoju . Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego 456: 479 – 486.

2012

 • Dąbrowski S., Przybyłek J., 2012 – Ocena prognoz zasobów eksploatacyjnych poprzez porównanie szacunków zasobowych z wynikami długotrwałej eksploatacji ujęć wód podziemnych (studium metodyczne); Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, ISBN 978-83-62662-98-2, ss. 462.

2011

 • Przybyłek J., Remisz W., Theuss T., 2011- Dziesięciolecie (2002 – 2011) badań wód podziemnych sandru umultowskiego na terenie kampusu WNGiG UAM, Varia. Prace z zakresu geografii i geologii. Rok 2011; J. Biernacka,   J. Kijowska (red.), Bogucki Wyd. Nauk., 39 – 54.
 • Przybyłek J., 2011 – Warunki hydrogeologiczne i problemy odwadniania odkrywek węgla brunatnego we wschodniej Wielkopolsce. Groundwater Conditions and Problems of dewatering of the lignite open pits in eastern Wielkopolska Region. Roczniki Gleboznawcze, Tom LXII (62) Nr 2: 341 – 356.
 • Dąbrowski S., Kapuściński J., Nowicki K., Przybyłek J., Szczepański A., 2011 – Metodyka modelowania matematycznego w badaniach i obliczeniach hydrogeologicznych; Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, ISBN 978-83-62662-41-8, ss.364.
 • Górski J., Przybyłek J., Kasztelan D., 2011 – Problemy zagospodarowania i ochrony terenów wodonośnych o szczególnym znaczeniu dla zaopatrzenia w wodę na przykładzie ujęcia Mosina-Krajkowo. Problems of land use changes and the protection of water-bearing areas accounting for the important source of drinking water supply based on the study of Mosina-Krajkowo waterworks; Biuletyn PIG; Nr 445; seria Hydrogeologia, z. XII/1; s. 127-137.
 • Przybyłek J., Nowak B.; 2011a – Wpływ niżówek hydrogeologicznych i odwodnień górniczych na systemy wodonośne Pojezierza Gnieźnieńskiego. Impact of hydrogeological low flows and groundwater drainage by lignite open cast mine on aquifer systems og Gniezno Lakeland; Biuletyn PIG; Nr 445; seria Hydrogeologia, z. XII/2; s. 513-527.
 • Przybyłek J., Nowak B. (red.); 2011b – Hydrogeologiczne i przyrodnicze problemy towarzyszące eksploatacji węgla brunatnego w Wielkopolsce – Przewodnik do sesji terenowej nr II zorganizowanej w ramach XV Sympozjum Współczesne Problemy Hydrogeologii; Poznań-Żerków, 14-16.09.2011; ss 50.
 • Przybyłek J., Dąbrowski S., 2011 – Zasilanie zbiornika rekreacyjnego Szczygliczka -Piaski w Ostrowie Wielkopolskim z ujęcia sztucznej wody gruntowej (koncepcja i realizacja). [W:] Technologia wody. Wyd. Seidel Przywecki. ISSN 2080-1467, Nr 2, 37 – 47.

2010

 • Siepak M., Novotny K., Vaculovic T., Górski J., Przybyłek J., 2010 – Variability of chemical composition of groundwater At the miocene aquifer In the Poznań-Gostyń fault graben region (Poland). IAH 2010 Kraków. Biuletyn PIG 441, 145-156.
 • Przybyłek J., Dąbrowski S., 2010 – Zasilanie zbiornika rekreacyjnego Szczygliczka -Piaski w Ostrowie Wielkopolskim z ujęcia sztucznej wody gruntowej (koncepcja i realizacja). [W:] VIII Konferencja Naukowo-Techniczna. Woda-Człowiek-Środowisko. Wyd. Forum Dyskusyjne Wodociągów Polskich, 65-82.
 • Kowalczyk A., Witkowski A., Różkowski A., Szczepański A., Rogoż M., Przybyłek J., Staśko S., 2010 – What Polish mining owes to Polish hydrogeology? Przegląd Geologiczny, vol. 58, nr 9/1, 774-786.
 • Nawalany M., Przybyłek J., Staśko S., 2010 – Groundwater and mass transport modelling for documentation and protection of groundwater resources. Przegląd Geologiczny, vol. 58, nr 9/1, 816-823.

2008

 • Nowak B., Przybyłek J. 2008 – Groundwater level oscillation in the Poznańskie Lake District during the last three decades and its impact on lakes on the example of Góreckie Lake; [in:] Anthropogenic and natural transformations of lakes, vol. 2; Bajkiewicz-Grabowska E. & Borowiak D. (ed.); KLUG-PTLim; Gdańsk; pp 135-137

2007

 • Dąbrowski S., Przybyłek J., Górski J., 2007 – Charakterystyka hydrogeologiczna regionów wodnych, subregion środkowej Odry północny. Hydrogeologia regionalna Polski. T.I, Paczyński B., Sadurski A. (red). PIG, Warszawa: 340-306. ISBN:978-83-7538-168-9.
 • Dąbrowski S., Przybyłek J., Górski J., 2007 – Charakterystyka hydrogeologiczna regionów wodnych, region Warty, subregion Warty nizinny. Hydrogeologia regionalna Polski. T.I, Paczyński B., Sadurski A. (red). PIG, Warszawa: 369-406. ISBN:978-83-7538-168-9.
 • Kasztelan D., Przybyłek J., 2007 – Problematyka i metodyka badań wpływu zbiorników retencyjnych na stany wód podziemnych w ich otoczeniu – na przykładzie zbiornika Jeziorsko. Nauka Przyroda Technologie. Dział: Rolnictwo, Wyd. Akademii Rolniczej w Poznaniu. T.1, Zeszyt 2, 153-162.
 • Siepak M., Frankowski M., Zioła A., Przybyłek J., 2007 – Metale ciężkie oraz żelazo i mangan w wodach podziemnych piętra neogeńskiego miasta Poznania. Heavy metals and iron, manganese in the groundwater of the neogene layer of Poznań city. Współczesne Problemy Hydrogeologii, Vol. XIII, 879-888, Kraków-Krynica.
 • Górski J., Marciniak M., Przybyłek. J., 2007 – Zakres i metodyka prac i badań hydrogeologicznych. Współczesne Problemy Hydrogeologii, Vol. XIII, 1-49, Kraków-Krynica.
 • Górski J., Przybyłek J., 2007 – Usytuowanie studni a jakość wód. Wodociągi i Kanalizacja, 1(35)2007: 14-17.

2006

 • Siepak M., Frankowski M., ZiołA A., Kurzyca I., Przybyłek J., 2006 – Badania mikro i makroskładników w wodach pietra neogeńskiego w Poznaniu dla identyfikacji wymiany wód z piętrem czwartorzędowym oraz ascenzji z pietra mezozoicznego. [w:] Chemia w zrównoważonym rozwoju, Burewicz A. (red.). Poznań 453-460, ISBN 83-89723-X.
 • Górski J., Przybyłek J., 2006 – Usytuowanie studni a jakość pozyskiwanych wód z infiltracji brzegowej. Materiały V Konferencji Naukowo-technicznej: Woda-Człowiek-Środowisko, (Dymaczewski Z., Jeż-Walkowiak J. (red.), Września-Licheń, s: 51-59.
 • Dragon K., Górski J., Marciniak M., Kasztelan D., 2006 – Wykorzystanie modelowania matematycznego do oceny migracji intensywnie zabarwionych wód w rejonie ujęcia Joanka k. Poznania. Bogucki Wyd. Naukowe, Modelowanie przepływu wód podziemnych. Dragon K., Okońska M., Marciniak M., Przybyłek J. (red.), Geologos 10: 35-46.

2005

 • Siepak M., Niedzielski P., Przybyłek J., 2005 – Arsen w wodach podziemnych doliny rzeki Warty na południe od Poznania. Arsenic in ground water of the Warta River valley south of Poznań. Współczesne Problemy Hydrogeologii, Vol. XII, 663-669, Toruń.
 • Dąbrowski S., Przybyłek J., 2005 – Metodyka próbnych pompowań w dokumentowaniu zasobów wód podziemnych. Poradnik metodyczny. Bogucki Wydawnictwo Naukowe Poznań, Ministerstwo Środowiska, Warszawa; ss.292, ISBN 83-86564-53-9;
 • Górski J., Przybyłek J., 2005 – Usytuowanie studni a jakość pozyskiwanych wód z infiltracji brzegowej. WPH T.XII, Wyd. UMK, Toruń 2005: 219-226

2004

 • Dąbrowski S., Górski J., Kapuściński J., Przybyłek J., Szczepański A., 2004 – Metodyka określania zasobów eksploatacyjnych ujęć zwykłych wód podziemnych. Poradnik metodyczny. Borgis. Ministerstwo Środowiska, Warszawa; ss.298, ISBN 83-86564-92-X.
 • Siepak M., Przybyłek J., Niedzielski P., 2004 – Wykorzystanie analizy specjacyjnej mikrośladowych zawartości metaloidów w badaniach przepływu wód podziemnych na obszarze infiltracyjnego ujęcia ,,Dębina” w Poznaniu. The application of a speciation analysis of metalloids microtrace content to the research on ground water flow in the area of “Dębina” water intake with induced infiltration in Poznań city. Ekologia i Technika, Vol. XII, nr 1, 22-31.
 • Burchardt L., Przybyłek J., 2004 -Warunki przepływu wód powierzchniowych i podziemnych a biocenozy wodne Jeziora Góreckiego i stawu Pożegowo na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego. Morena 11, s.105-117. Prace Wielkopolskiego Parku Narodowego
 • Przybyłek J., 2004 – Ujęcie wody Dębina. W: Dębiec. Kronika miasta Poznania. KMP 2004, nr 1; ISSN 0137-3552; s.379 – 396.
 • Barełkiewicz D., Wachowski L., Przybyłek J., Bulska E., Nagengast B., Kruszyk R., Gramowska H., 2004 – Radiologiczny stan środowiska w Wielkopolskim Parku Narodowym. W: Stan i przemiany środowiska przyrodniczego WPN, UAM – Stacja Ekologiczna w Jeziorach; s. 43-47.
 • Górski J., Przybyłek J., 2004 – Metody i problemy projektowania i eksploatacji ujęć wód podziemnych. W: Woda-Człowiek-Środowisko. Zarządzanie operacjami i procesami technologicznymi we współczesnych systemach wodociągowo-kanalizacyjnych. IV Konferencja. Wydawca: Forum Dyskusyjne Wodociągów Polskich. Września-Licheń, s.13-36.
 • Skrzypczyk L., Paczyński B., Dąbrowski S., Górski J., Herbich P., Hordejuk T., Kowalczyk A., Nowicki K., Nowicki Z., Przybyłek J., Sadurski S., Witczak S.2004 – Mapa wstępnej waloryzacji głównych zbiorników wód podziemnych. Skala 1:800 000. Minister Środowiska.

2003

 • Górski J., Przybyłek J., 2003 – Problemy i zagrożenia ochrony wód podziemnych na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego. Morena 10: 57-92. Prace Wielkopolskiego Parku Narodowego.
 • Marciniak M., Przybyłek J., Szczepańska J., Herzig J., 2003 – Research of hydraulic conductivity coefficient of aquitards in cylinders. Geologos, nr 6, s. 151 –166
 • Dąbrowski S., Górski J., Kapuściński J., Przybyłek J., Szczepański A., 2003 – Metodyka określania zasobów eksploatacyjnych ujęć zwykłych wód podziemnych. W: Współczesne Problemy Hydrogeologii. Tom XI, część 2, s.11-19, Gdańsk.
 • Siepak M., Niedzielski P., Przybyłek J., 2003 – Badania rozprzestrzeniania się mikropierwiastków w wodach podziemnych z wykorzystaniem analizy specjacyjnej. Study of microelements migration in ground water using speciation analysis. Współczesne Problemy Hydrogeologii, Vol. XI, Part 2, 305-313, Gdańsk.
 • Siepak M., Niedzielski P., Mączka M., Przybyłek J., Kubiński A.,2003 – Analiza specjacyjna arsenu, antymonu i selenu w próbkach wód podziemnych z obszaru poddanego presji antropogenicznej jako element monitoringu środowiska hydrogeochemicznego. Speciation analysis of arsenic, antimony and selenium in samples of subterrean waters of an area under anthropopression as an element of hydrogeochemical environment monitoring. Ekologia i Technika nr 3(63). Vol. XI, 3, 24-31.

2002

 • Przybyłek J., 2002 – Wody podziemne w osadach kalkarenitowych wybrzeża Trypolitanii w świetle badań parametrów hydrogeologicznych. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego 404: 177-190.
 • Niedzielski P., Siepak M., Przybyłek J., Siepak J., 2002 – Arsen, antymon i selen w wodach miasta Poznania – mikrozanieczyszczenia czy mikroskładniki?. Arsenic, antimony and selenium in waters of Poznań city – mikropolutants or mikrocompounds? Wydawnictwo Betagraf, Poznań, ISBN 83-908178-7-X.
 • Niedzielski P., Siepak M., Siepak J., Przybyłek J., 2002 – Determination of different forms of arsenic, antimony and selenium in water samples using hydride generation. Polish Journal of Environmental Studies, 11(3), 219-224.
 • Niedzielski P., Siepak M., Przybyłek J., Siepak J., 2002 – Atomic absorption spectrometry in determination of arsenic, antimony and selenium in environmental samples, Polish Journal of Environmental Studies, 11(5), 457-466.
 • Górski J., Liszkowska E., Przybyłek J., Remisz W., Theuss T., 2002 – Raport z badań w sieci monitoringu regionalnego wód podziemnych w województwie wielkopolskim w latach 2001-2002. WIOŚ Poznań.
 • Siepak M., Niedzielski P., Przybyłek J., 2002 – Rozprzestrzenianie się mikrozanieczyszczeń w wodach podziemnych. W: Monografia: Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, ISBN 83-7193-180-8, Częstochowa, s.48-54.

2001

 • Siepak M., Niedzielski P., Siepak J., Przybyłek J., Burzyński M., 2001 – Badania śladowych ilości arsenu, antymonu i selenu w wodach podziemnych. IX Konferencja Geologiczna, Przegląd Geologiczny Nr 10/2, Warszawa, s. 1011;

2000

 • Przybyłek J., 2000 – Wpływ stanów hydrologicznych i temperatury na warunki eksploatacji infiltracyjnych ujęć wody w dolinie rzeki Warty. W: Mat. Sem. Funkcjonowanie geoekosystemów zlewni rzecznych. Praca zbiorowa pod redakcją A. Kostrzewskiego. Wyd. Naukowe Bogucki, Poznań, 267-278.
 • Górski J., Przybyłek J., 2000 – Waloryzacja ujęć infiltracyjnych poznańskiego systemu wodociągowego. Mat. Międzynar. Konf. Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód.”, Kraków, 197-210.
 • Przybyłek J., Górski J., Dąbrowski S., 2000 – Wody podziemne poznańskiego dorzecza Warty. Mat. LXXI Zjazdu PTG, Poznań, 71-92.
 • Stankowski W., Kozacki L., Przybyłek J., Marek W., Włodarski W., Kasztelan D., Mleczko A., Mazurek S., Jachna –Filipczuk G., Bartoszek J.,2000 – Osady kenozoiku i problemy ochrony środowiska przyrodniczego obszaru Konin-Turek. Problemy hydrogeologiczne zbiornika Jeziorsko na Warcie. Mat. LXXI Zjazdu PTG, Poznań, 93-144.

1999

 • Przybyłek J., 1999 – Wpływ zbiornika Jeziorsko w dolinie Warty na dynamikę wód podziemnych. Mat. Konf. Nauk.-Techn. „Eksploatacja i oddziaływanie dużych zbiorników nizinnych…” Uniejów 1999. Wyd. Akademii Rolniczej im. A. Cieszkowskiego. Poznań, 239-253.
 • Marciniak M., Przybyłek J., Herzig J., Szczepańska J., 1999 – Badania współczynnika filtracji utworów półprzepuszczalnych. Wyd. SORUS, Poznań, stron 101, ryc.49, tab.14, poz. lit. 70
 • Marciniak M., Przybyłek J., Herzig J., Szczepańska J., 1999 – Badania współczynnika filtracji utworów półprzepuszczalnych w piezometrach. Gospodarka Surowcami Mineralnymi. Tom 15, Zeszyt 3, str.91-106. Kraków
 • Marciniak M., Przybyłek J., Herzig J., Szczepańska J., 1999 – Badania współczynnika filtracji utworów półprzepuszczalnych w cylindrach. Gospodarka Surowcami Mineralnymi. Tom 15, Zeszyt 3, str.107-123. Kraków,
 • Górski J., Kaźmierczak-Wijura Z., Przybyłek J., 1999 – Ocena infiltracyjnych ujęć wody w świetle doświadczeń wodociągów poznańskich. Współczesne Problemy Hydrogeologii. Tom IX. Warszawa – Kielce, 65-71,
 • Marciniak M., Przybyłek J., Herzig J., Szczepańska J., 1999 – Wyniki badań terenowych i laboratoryjnych współczynnika filtracji utworów półprzepuszczalnych na przykładzie glin czwartorzędowych i iłów trzeciorzędowych z okolic Poznania. Współczesne Problemy Hydrogeologii. Tom IX. Warszawa – Kielce,, str. 223-230
 • Motyka J., Przybyłek J., 1999 – Projektowanie monitoringu osłonowego ujęć wód podziemnych. Rozdział w książce pt. „Monitoring osłonowy ujęć wód podziemnych. Metody badań” (stron:214) pod redakcją B. Kazimierskiego i A. Sadurskiego. Wyd. Państwowy Instytut Geologiczny. Warszawa; 105-150
 • Kasztelan D., Przybyłek J., 1999 – Sieć i wyniki monitoringu stanów wód podziemnych wokół zbiornika retencyjnego Jeziorsko w dolinie rzeki Warty. W: Współczesne Problemy Hydrogeologii. Tom IX, Komunikaty, s.425-429, Warszawa-Kielce.

1998

 • Górski J., Przybyłek J., 1998 – Wpływ czynników klimatycznych na warunki eksploatacji i jakość wód ujęć infiltracyjnych. Mat. III Międzynarodowej Konf. “Municipal and rural water supply and water quality” pod redakcją M. Sozańskiego, PZITS Poznań, 91-109
 • Liszkowska E., Górski J., Przybyłek J.,1998 – Ochrona infiltracyjnego ujęcia wody “Dębina” w warunkach antropopresji ze strony autostrady A-2. Mat. III Międzynarodowej Konf. “Municipal and rural water supply and water quality” pod redakcją M. Sozańskiego, PZITS Poznań, 81-89.Artykuł ten został również przedrukowany w Przeglądzie Komunalnym nr 10 z 1998 r.
 • Górski J., Przybyłek J.1998 – Rozdział pt. “Budowa geologiczna i wody podziemne”. „Środowisko naturalne miasta Poznania”. Wyd. Urzędu Miejskiego w Poznaniu, 23-44
 • Marciniak M., Przybyłek J., Herzig J., Szczepańska J., 1998 – Laboratoryjne i terenowe oznaczanie współczynnika filtracji utworów półprzepuszczalnych. Instrukcja. Wyd. SORUS, Poznań, stron 43, ryc.15, tab.8, 24 poz. lit.,
 • Przybyłek J., 1998 – Zasoby i ujęcia wód podziemnych. Przegląd Komunalny Nr 10. Wyd. ABRYS, Poznań, 6-10.

1997

 • Górski J., Przybyłek J., 1997 – Wpływ suszy w latach 1989-1992 na warunki eksploatacji infiltracyjnych ujęć wody w dolinie Warty. Współczesne Problemy Hydrogeologii. Tom VIII. Poznań – Kiekrz, Wyd. WIND Wrocław, 1-8,
 • Przybyłek J., 1997 – Hydrogeologiczna ocena sprawności infiltracyjnego ujęcia wody Dębina w Poznaniu przed kolizją z projektowaną autostrada A2. Współczesne Problemy Hydrogeologii. Tom VIII. Poznań – Kiekrz, Wyd. WIND Wrocław,, 95-102.
 • Górski J., Liszkowska E., Przybyłek J., 1997 – Hydrogeologiczna koncepcja rozwiązania problemu kolizji autostrady A-2 z ujęciem wody “Dębina”. Współczesne Problemy Hydrogeologii. Tom VIII. Poznań – Kiekrz, Wyd. WIND Wrocław. 157-161
 • Przybyłek J., Kumorek WŁ., Chomicki I., Marciniak M., 1997 – Ujęcia poznańskiego systemu wodociągowego w dolinie Warty. Materiały do sesji terenowych na VIII ogólnopolskim Sympozjum „Współczesne Problemy Hydrogeologii” Poznań-Kiekrz. Wyd. Instytutu Geologii UAM. Poznań, str.29, rys.10, tab.8.;

1996

 • Przybyłek J., 1996 – Wpływ zbiornika retencyjnego Jeziorsko w dolinie Warty na system wód szczelinowych w utworach górnej kredy. Mat. Konf. „Problemy hydrogeologiczne południowo-zachodniej Polski”. Wyd. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 187-201.
 • Przybyłek J., Wojewoda J., 1996 – Zmiany pierwotnych cech osadów wodonośnych w dolinie Warty oraz objawy spadku ich przepuszczalności w strefie ujęcia wody dla m. Poznania w Dębinie. II Międzynar. Konf. Naukowej pt. “Municipal and rural water supply and water quality”. PZITS Poznań, 129-145.

1995

 • Górski J., Przybyłek J., 1995 – Problematyka stref ochronnych infiltracyjnych ujęć wody w dolinach rzecznych. Mat. Symp. Strefy ochronne ujęć i głównych zbiorników wód podziemnych. Wyd. NOT, Częstochowa, 69-79.
 • Przybyłek J., 1995 – Hydrogeologiczne podstawy systemu zaopatrzenia w wodę aglomeracji Poznania. Współczesne Problemy Hydrogeologii Tom VII cz.1. Wyd. Profil, Kraków – Krynica, 405-415.
 • Przybyłek J., 1995 – Eksploatacja i zagrożenia ujęcia wody w poznańskiej Dębinie. Mat Konf. Naukowej „Wody powierzchniowe Poznania”. Wyd. SORUS, Poznań, 472-487
 • Przybyłek J., 1995 – Osady jezior holoceńskich i hydrogeologiczne uwarunkowania deflacji w Ergu Iguidi i Ergu Chech (Algierska Sahara Zachodnia). Mat. Sympozjum „Późnoczwartorzędowy rozwój rzeźby i zmiany środowiska przyrodniczego” z okazji 40 -lecia pracy naukowej Prof. Stefana Kozarskiego. UAM Poznań.
 • Przybyłek J., 1995 – O dokonaniach Profesora Michała Żurawskiego w dziedzinie hydrogeologii. Mat Konf. Naukowej „Wody powierzchniowe Poznania”. Wyd SORUS, Poznań, 9-13.
 • Przybyłek J., 1995 – Monitoring stref ochronnych ujęć wód podziemnych w dolinach rzecznych. PTG, Oddział Poznański. Referaty. Tom V pod redakcją J. Skoczylasa. Wyd. Instytutu Geologii UAM, Poznań, 11-19
 • Przybyłek J., 1995 – Próba oceny odnawialności wód podziemnych w warunkach pustynnych na przykładzie Sahary Zachodniej. PTG, Oddział Poznański. Referaty. Tom V pod redakcją J. Skoczylasa. Wyd. Instytutu Geologii UAM, Poznań,, 39-45.
 • Przybyłek J., Wojewoda J., 1995 – Osady i procesy kolmatacyjne w rejonie ujęcia Dębina. PTG, Oddział Poznański. Referaty. Tom V pod redakcją J. Skoczylasa. Wyd. Instytutu Geologii UAM, Poznań, 51-64.

1994

 • Górski J., Przybyłek J., 1994 – Mikrozanieczyszczenia w wodach powierzchniowych i podziemnych w strefach ochronnych ujęcia mosińskiego. I Międzynarodowej Konf. Naukowej Municipal and rural water supply and water quality. PZITS Poznań, s.243-262

1993

 • Dąbrowski S., Przybyłek J., 1993 – Zasoby wód podziemnych dla ujęć wodociągowych Poznania. Wyd. Inst. Geol. UAM, s. 26-35.
 • Przybyłek J., 1993 – Zaopatrzenie Poznania w wodę – zarys badań hydrogeologicznych, budowy i eksploatacji ujęć. W: Mat. IV Konf. Sozologicznej PTG -UAM pt. „Problemy ujmowania i ochrony wód podziemnych”. Wyd. Inst. Geol. UAM, s.19-25.
 • Przybyłek J., 1993 – Hydrogeologia Sahary w rejonie masywu Eglab. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, ss.140, ryc.43, tab.20, fot.4. – rozprawa habilitacyjna.
 • Górski J., Przybyłek J., Szyper H.,1993 – Organizmy planktonowe w wodach podziemnych i utworach wodonośnych na ujęciu infiltracyjnym w Krajkowie. W: Mat. Sympozjum pt. „Biologia i monitoring wód podziemnych”. NOT. Częstochowa, s. 53-56.
 • Przedwojski B., Przybyłek J., Rembeza L.,1993 – Wpływ zbiornika Jeziorsko na stosunki wodne w dolinie Warty. Zeszyty Nauk. Akad. Rolniczej we Wrocławiu, Nr 238, Inżynieria Środowiska, cz. IV, s.181-196.

1992

 • Błaszyk T., Dąbrowski S., Górski J., Przybyłek J., 1992 – Stan rozpoznania i wykorzystania wód niecki trzeciorzędowej w Wielkopolsce. W: Mat. Sesji Nauk.-Jubileusz 70-lecia Prof. A..S. Kleczkowskiego. Wyd. AGH Kraków, s.71-94.
 • Górski J., Przybyłek J., 1992 – Procesy kolmatacji osadów w dnie Warty wzdłuż infiltracyjnych ujęć wody dla Poznania. W: Mat. XII Konferencji Naukowo – Techn. Pt. „Zaopatrzenie miast i wsi w wodę”, NOT Poznań, s. 242-249.
 • Górski J., Przybyłek J., 1992 – Hydrogeologiczna ocena warunków eksploatacji wód za pomocą studni promienistych na przykładzie studni nad Wartą w Krajkowie. W: Mat. XII Konferencji Naukowo – Techn. Pt. „Zaopatrzenie miast i wsi w wodę”, NOT Poznań, s. 250-255.

1991

 • Błaszyk T., Dąbrowski S., Górski J., Przybyłek J., 1991 – Główne zbiorniki wód podziemnych Wielkopolski i problemy ich ochrony. W: Mat. 62 Zjazdu PTG w Poznaniu. Wyd. UAM, s.32-42.
 • Dąbrowski S., Górski J., Przybyłek J., 1991 – Wody podziemne rejonu Poznania. Problematyka ich eksploatacji i ochrony. W: Mat. 62 Zjazdu PTG w Poznaniu. Wyd. UAM, s.78-89.
 • Przybyłek J., 1991 – Hydrogeologia wybrzeża Trypolitanii. PTG- Oddział w Poznaniu. Streszczenia referatów (1990-1991). Publ. Inst. Geologii UAM, Poznań, str. 64-67.
 • Górski J., Przybyłek J., 1991- Procesy i zakres kolmatacji osadów w dnie Warty wzdłuż ujęcia brzegowego w Krajkowie. Mat. Krajowej Konf. Pt. „Geologiczne aspekty ochrony środowiska”. Wyd. AGH Kraków, s. 217-224.

1990

 • Przybyłek J., Kaniecki A., Ziętkowiak Z., 1990 – Zmiany jakości wód podziemnych na ujęciu komunalnym w Ostrowie Wielkopolskim. W: Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią. Tom XLI, Seria A, Geografia Fizyczna, s.115-133.

1989

 • Przybyłek J., 1989 – Prognozy modelowe w świetle aktualnej eksploatacji ujęć Mosina-Krajkowo dla Poznania. W: „Modelowanie matematyczne ujęć wody podziemnej”. Zeszyty Nauk. Polit. Krakowskiej, Kraków. Monografia nr 80, s. 281-294.
 • Przybyłek J., Ryszkowska J., 1989 – Model numeryczny GZWP depresji i monokliny opolskiej. W: „Problemy hydrogeologiczne połudn. –zach. Polski”. Prace Nauk. Polit. Wrocławskiej, Wrocław. Nr 58, s.247 – 253.
 • Przybyłek J., Wojciechowski J., 1989 – Ochrona ujęcia wody podziemnej w dolinie Ołoboku przed zanieczyszczeniem wodami rzecznymi i przypowierzchniowymi. W: Mat. VI Polsko-Czechosł. Symp. Ochrona i zanieczyszczenie wód podziemnych, s.239-250.

1988

 • Przybyłek J., 1988 – Hydrochemia czwartorzędowego systemu wodonośnego na międzyrzeczu Baryczy i Ołoboku (Wielkopolska). W: Mat. V Czechosł.-Polskiego Symp. Ochrona i zanieczyszczenie wód podziemnych, s. 91-102.

1986

 • Przybyłek J., 1986 – Zmiany stosunków wodnych na obszarach lejów depresyjnych ujęć. W: Mat. Konf. Nauk. „Hydrologia regionalna i procesy hydrologiczne w zlewniach”. Wyd. Naukowe UAM, Poznań, s.161-166.
 • Przybyłek J., 1986 – Ujęcia wody, zagrożenia i ochrona wód powierzchniowych i podziemnych. W: Mat. X Krajowej Konf. Nauk.-Techn. „Zagadnienia zaopatrzenia w wodę miast i wsi”. PZITS – NOT, Poznań, s.40-51.
 • Przybyłek J., 1986 – Wody podziemne w sąsiedztwie rowu tektonicznego Poznań-Gostyń.W: „Problemy hydrogeologiczne połudn.-zach. Polski”. Prace Nauk. Polit. Wrocławskiej Nr 49, s.145-152.

1985

 • Śmietański Z., Przybyłek J., 1985 – Problemy stosowania nowych metod w badaniach hydrogeologicznych. W: Mat. Krajowej Konf. Geol. Wyd. AGH, Kraków, s.213-223

1983

 • Przybyłek J., Mikuła E., 1983 – Processus de desertification sur la bordure Nord des Eglabs (Algerie). Actes du Colloque International „Paleoecologie des regions sahariennes” CRAPE. Beni-Abbes. Publ. Centre National d’Etudes Historiques. Alger; s.61-67.

1982

 • Brylska E., Dąbrowski S., Przybyłek J., 1982 – Sposób odwzorowania warunkami brzegowymi regionalnych stref drenażu. „Matematyczne modelowanie ujęć wody podziemnej”. Zesz. Nauk. Polit. Krakowskiej. Monografia nr 19, Kraków, s.5-14.

1980

 • Dąbrowski S., Przybyłek J., 1980 – Metodyka próbnych pompowań w dokumentowaniu zasobów wód podziemnych. Wyd. Geol. Warszawa, ss.198, ryc.112, poz. lit.101
 • Szymanko J., Kreczmar A., Nowicki K., Poliszot W., Dąbrowski S., Przybyłek J., 1980 – Model matematyczny przepływu dwuwymiarowego w ośrodku porowatym, reżim nieustalony, sieć kwadratowa, bloki programowe EPD 600. Wyd. Geol., Warszawa, ss.23, 5 ryc.5 + 37 tablic

1978

 • Przybyłek J, Pleczyński J., 1978 – Zasady i metodyka dokumentowania zasobów wód eksploatacyjnych dużych ujęć wód podziemnych. W: Mat. Konf. Nauk.-Techn. „Rozpoznanie wód podziemnych dla potrzeb gospodarki narodowej”. Wyd. Geol., Warszawa, s.83-98

1977

 • Szymanko J., Kreczmar A., Poliszot W., Dąbrowski S., Przybyłek J., 1977 – Zastosowanie modelowania matematycznego do badania bilansu wód podziemnych i obliczania ich zasobów. Biblioteka programów obliczeniowych. Zeszyt 2 – Blok programowy EP, ss.43, ryc.7, zał.38; Zeszyt 3 – Blok programowy EPD, ss.138, ryc.13 rycin.

1974

 • Pleczyński J., Przybyłek J., 1974 – Problematyka dokumentowania zasobów wód podziemnych w dolinach rzecznych. Studium metodyczne. Wyd. Geologiczne, Warszawa, ss.196, ryc.114, tab.35, poz. lit.54, załączniki

1973

 • Pleczyński J., Przybyłek J., 1973 – Doświadczenia z dokumentowania infiltracyjnych ujęć wody dla potrzeb komunalnych. Zeszyty Nauk. Polit. Krakowskiej, Zeszyt 20, s.61-79.

1972

 • Brylska E., Dąbrowski S., Pleczyński J., Przybyłek J., Szczepański A., 1972 – Modelowanie filtracji wód podziemnych w rejonach ujęć wodnych. Praca zbiorowa pod red. naukową Z. Śmietańskiego. Wyd. Geol. Warszawa, ss.127, rys.59, tab.12.

1971

 • Przybyłek J., Brylska E., Dąbrowski S., 1971 – Zasady obliczeń filtracji nieustalonej według wzorów Theisa i Hantusha. Wyd. Geologiczne. Warszawa, ss. 54, rys.17, tab.5, dodatki 2.

1970

 • Przybyłek J., Dąbrowski S., Pawlak W., 1970 – Instrukcja stosowania metody Theisa. Wyd. PH Poznań, ss.89, rys.65, tab.17.

1969

 • Kłyza T., Przybyłek J., 1969 – Wyniki badań parametrów hydrogeologicznych artezyjskiej warstwy wodonośnej metodą Theisa. III Sympozjum Filtracji, Gdańsk

1968

 • Kłyza T., Przybyłek J., 1968 – Przykłady zastosowania wzorów równowagi nieustalonej do prognozowania eksploatacji ujęć wód podziemnych. II Konf. Nauk.-Techn. „Hydrogeologia i Geologia Inżynierska”. Gdańsk, 1968, Warszawa, s.101-114.